عدد لومن نشانگر چیست؟

لومن و لوکس

واحد روشنایی در درستگاه SI ، “لوکس” می باشد.
یک لوکس، شدت روشنایی حاصل از یک شمع در فاصله یک متری است. همچنین نور ماه کامل در آسمان بدون ابر نیز حدود یک لوکس می باشد.
“لومن” واحد اندازه گیری “مقدار نور” یک منبع نور است.

ارتباط لوکس و لومن

“لومن” واحد اندازه گیری “مقدار نور” یک منبع نور است. یک لوکس شدت نور، معادل یک لومن نور است که به یک متر مربع از سطح می تابد. پس اگر ۱۰۰۰ لومن نور بر روی یک متر مربع تابیده شود شدت روشنایی ۱۰۰۰ لوکس بدست می دهد. و اگر همان ۱۰۰۰ لومن بر روی ۱۰ متر مربع تابانده شود شدت روشنایی ۱۰۰  لوکس خواهد شد.

لامپ ۱۰۰ وات معمولي حبابي ۱۲۵۰ لومن
لامپ ۱۵ وات كم مصرف يا مهتابي ۸۰۰ لومن
لامپ خياباني ۱۰۰ وات سديم فشار بالا ۹۵۸۰ لومن
لامپ ۱۵۰۰ وات متال هاليد استاديوم ۱۶۵،۰۰۰ لومن
لامپ  7 وات LED مارك AEG ۶۳۰ لومن

Leave a Comment